Menü Bezárás

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BETEGEK RÉSZÉRE
A GYÓGYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN


Tisztelt Betegünk!

Ön annak érdekében keresett fel bennünket, hogy gyógykezelésben részesítsük. Ennek mi a
legjobb tudásunk és a jogszabályokban – beleértve a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáit
is – foglaltak alapján teszünk eleget. Célunk, hogy az Ön által választott egészségügyi
szolgáltatást a lehető legnagyobb megelégedése mellett végezzük.


Tudnia kell, hogy a gyógykezelés része az Ön adatainak kezelése is. Kezeljük az Ön
személyazonosító adatait, amely gyűjtőfogalomba azok az adatok tartoznak, amelyekből az Ön
személye beazonosítható. Emellett kezeljük az Ön egészségügyi adatait. E körbe tartoznak
mindazon adatok, amelyek az Ön gyógykezelése során keletkeznek vagy úgy, hogy Öntől tudjuk
meg őket, vagy úgy, hogy mi magunk képezzük azokat vagy más orvostól, egészségügyi
intézménytől jutnak a tudomásunkra. Emellett, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, kezeljük az
Ön hozzájárulása alapján a kapcsolattartási adatait is. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az Ön
gyógykezelése a lehető leghatékonyabb lehessen.


A gyógykezelési célú adatkezelés kereteit jogszabályok határozzák meg, amelyek részletes
leírásokat, benne komoly kötelezettségeket írnak elő számunkra. Egyik ilyen kötelezettségünk,
hogy az adatkezelés megkezdése előtt Önt részletesen tájékoztassuk az adatkezelésről és annak
körülményeiről. Jelen dokumentum annak érdekében született, hogy Ön minden, gyógykezelési
célú adatkezeléssel kapcsolatos információt egy helyen megtaláljon.


Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni ezt a tájékoztatót, hogy részleteiben is ismerje, kik, milyen
célból, milyen terjedelemben és meddig kezelik az Ön adatait. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban
vagy magával az adatkezeléssel kapcsolatban lenne kérdése, kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal.

Az adatkezelési tájékoztató megismeréséről Önnek nyilatkoznia kell, hogy mi is tudjuk,
megismerte azokat az információkat, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatosak. Emellett egy
hatósági vizsgálat során nekünk be kell tudnunk mutatni, hogy Önt megfelelően tájékoztattuk az
adatkezelésünkről.


2022-02-06 17:37:51


……………………………………………………………
Dr. Lendvai András

I. RÉSZ
AZ ADATKEZELŐ


1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
1.1. Adatkezelő neve: Dr. Lendvai András
1.2. A praxis címe: 8060 Mór, Álmos vezér u. 2.
1.3. E-mail-címe: andras.lendvai@gmail.com
1.4. Telefonszáma: +36702522444

II. RÉSZ
DEFINÍCIÓK


Az Adatkezelő a gyógykezelés során személyes adatot, azon belül személyazonosító adatot és
egészségügyi adatot kezel. A gyógykezelés hatékonysága érdekében, ha a beteg hozzájárul,
kapcsolattartási adatok kezelésére is sor kerül. Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése
során az egyes fogalmak jelentése:


„Adatkezelő”: Az első pontban megjelölt orvos, valamint igénybevétele esetén, az utasítása
szerint eljáró más közreműködő személy (például az asszisztense).


„Személyes adat”: a személyazonosító adat (például név, TAJ szám, születési idő stb.), az
egészségügyi adat (például az adott betegséghez tartozó kórkép, a vérvételi lelet, a vizsgálat
során felmerülő panaszok stb.), valamint az e-mail-cím és/vagy a telefonszám.


„Személyazonosító adat”: a beteg azonosítására szolgáló személyes adat (például név,
társadalombiztosítási azonosító jel („TAJ szám”), születési idő stb.), amelyet a gyógykezelés
céljából az orvos az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi dokumentáció részeként
kezel.


„Egészségügyi adat”: a beteg egészségi állapotával kapcsolatba hozható minden információ,
adat, dokumentum. Az egészségügyi adat a személyes adatok különleges kategóriájába
tartozik.


„Egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó
tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat
tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül
annak hordozójától vagy formájától. (Ez maga a betegnyilvántartás.)

„Kapcsolattartási adat”: amin keresztül az Adatkezelő kapcsolatot tud teremteni a beteggel; email-cím, telefonszám.


„Érintett”: az a magánszemély, akire a kezelt adatok vonatkoznak, jelen esetben a beteg vagy
páciens, esetenként az elhunyt személy.


„Általános Adatvédelmi Rendelet” (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről.


„EESZT”: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amely az egészségügyben kezelt adatok
egységes, elektronikus tárhelye, ahol az egészségügyi adatok kezelése megtörténik.


III. RÉSZ
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT


1. Gyógykezelési tevékenység végzése
A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével,
valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket,
jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését,
emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt, és az ehhez kapcsolódó orvosi
tevékenységünket. Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok,
valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése
érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az
egészségügyi dokumentációban (betegnyilvántartás) történik.


1.1. A kezelt adatok forrása
A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy,
azaz Ön. Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik
személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor,
amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk.
Harmadik személytől származik az adat akkor is, amikor az egészségügyi
ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a beteget és az adatait hozzánk és az
adatfelvétel nálunk ezek alapján történik. A gyógykezelés során mi magunk is
létrehozunk olyan egészségügyi adatot (például a diagnózis felállítása, a lehetséges
kezelési javaslat megállapítása), amely kezelése a betegnyilvántartásban megtörténik.

1.2. A kezelt adatok köre
1.2.1. A gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és egészségügyi
adatait.
1.2.2. Személyazonosító adatai az alábbiak:
(a) az Ön családi és utóneve
(b) születési neve
(c) a neme
(d) a születési helye és ideje
(e) az Ön édesanyja leánykori családi és utóneve
(f) az Ön lakóhelye
(g) az Ön tartózkodási helye
(h) az Ön TAJ száma
1.2.3. Az 1.2.1 pontban foglaltakon felül kötelesek vagyunk kezelni az egészségügyi
dokumentációban rögzítendő adatokat. Ezek a következők:
(a) a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú
vagy gondnokság alatt álló beteg esetén a törvényes képviselő neve, címe,
elérhetősége
(b) kórelőzmény, kórtörténet
(c) első vizsgálat eredménye
(d) diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények,
vizsgálatok elvégzésének időpontjai
(e) ellátandó betegség neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek,
kísérőbetegségek, szövődmények
(f) ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők
megnevezése
(g) elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye
(h) gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye
(i) a beteg gyógyszer-túlérzékenységének adatai
(j) bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja
(k) betegnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás
tartalmának rögzítése
(l) beleegyezés és visszautasítás ténye, ezek időpontja
(m) minden egyéb adat és tény, mely a beteg gyógyulására befolyással lehet
(n) vizsgálatokról készült leletek
5
Adatsólyom Doki dokumentum © Simplexxy Technologies Kft. 2018. Minden jog fenntartva.
(o) gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok
(p) ápolási dokumentáció
(q) képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei
(r) beteg testéből kivett szövetminták
1.2.4. Ezeken kívül felvehetünk egyéb, olyan adatot is, amely a megítélésünk szerint
a gyógyításhoz szükséges.

1.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének h) pontja
alapján végezzük, azaz az adatkezelés az orvosi diagnózis felállítása és/vagy
egészségügyi, vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges.
Emellett köteleznek bennünket az adatkezelésre az egészségügyi adatkezelésről szóló
magyar jogszabályok előírásai is. Ezek alapján kötelességünk az egészségügyi
dokumentáció vezetése, amelyben az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük. Ezen
jogszabályok előírják azt is, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.


1.4. Az adatkezelés megtagadásának következménye
A gyógykezelés során Ön önkéntesen adja meg a személyes adatait, így Ön – bizonyos
esetekben – megtagadhatja az egészségügyi adatainak és a személyazonosító adatainak
átadását, azonban így az orvosi diagnózis felállítása akadályba fog ütközni, és az Ön
ellátása nem feltétlenül vagy egyáltalán nem lesz biztosított.

1.5. Az adatkezelés időtartama
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50
évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az
annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől
számított 30 évig kell megőriznünk.

2. Kapcsolattartás Önnel
A hatékony gyógyítás része, hogy szükség esetén Önnel kapcsolatba léphessünk. Számos
olyan helyzet létezik, amikor nekünk kell valamely információ beszerzéséhez vagy
átadásához, kezelések között vagy azok érdekében Önhöz fordulnunk.

2.1. A kezelt adatok forrása
A kapcsolattartás érdekében kezelt adatokat Öntől vesszük fel.

2.2. Kezelt adatok köre
Kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeljük:
— név; valamint
— e-mail-cím;
— és/vagy telefonszám.
Ön dönthet úgy, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a kapcsolattartás érdekében a fenti
adatait kezeljük.
Ön dönt arról is, hogy mely adatát vagy adatait kezelhetjük a kapcsolattartás érdekében.
Ha Ön úgy dönt, hogy nem járul hozzá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok
kezeléséhez, akkor nem tudjuk Önnel a kapcsolatot hatékonyan tartani, ami fennakadást
okozhat az Ön ellátásában.

2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük,
amelynek jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szolgáltatja.
A hozzájárulást az adatok kezeléséhez írásban kérjük Öntől. Ezen a hozzájáruló
nyilatkozaton döntheti el, hogy mely adata kezeléséhez járul hozzá.
Ön bármikor jogosult a megadott hozzájárulás visszavonására. Innentől fogva azonban
mi nem tudunk hatékonyan kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani Önnel.

2.4. Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartási adatait addig kezeljük, ameddig Ön a 2.3 pontban meghatározott
hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelésre a jogalapunk akkor is megszűnik, ha
Ön nem lesz a praxisunk betege.

IV. RÉSZ
KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Ön személyes adataihoz a III. rész 1. és 2. pontjaiban lefektetett adatkezelési célok
érdekében a praxisban dolgozók férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az orvos mellett, az orvos
utasításai alapján és a felügyelete mellett, a vele együtt dolgozó asszisztens, esetleg más, a
gyógykezelés során közreműködő személy férhet hozzá az Ön adataihoz.

V. RÉSZ
ADATTOVÁBBÍTÁS

A magyar jogszabályban rögzítettek szerint az egészségügyi ellátóhálózaton belülre és az
egészségügyi ellátóhálózaton kívülre is kötelesek vagyunk az Ön személyes adatát, adatait
továbbítani.
Az adattovábbítás címzettjei a 2. számú mellékletben kerülnek felsorolásra.

Ezek az adattovábbítások csak esetlegesen merülhetnek fel. Például, ha bizonyos fertőző
betegséget észlelünk Önnél, úgy ezen betegségre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles
továbbítani az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az adattovábbításokkal kapcsolatos
részletes tájékoztatást (beleértve a továbbítással érintett adatkört, a továbbítás címzettjét, a
továbbítás célját és jogalapját) akkor adjuk meg, amikor az adattovábbítás ténylegesen
előfordul.

VI. RÉSZ
ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes
adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
Az adatokhoz való hozzáférés biztonságát jelszavas védelemmel garantáljuk az elektronikusan
kezelt adatok esetében, a papíralapú dokumentációt pedig elzártan kezeljük.
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében rendszeresen biztonsági
mentéseket hajtunk végre.

VII. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A fenti III. részben felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok.
Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal
kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt
kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő
legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.


1. A hozzáféréshez való jog

1.1. Ön jogosult az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat
megismerni, Ön betekinthet az egészségügyi dokumentációba, valamint az
adatairól másolatot kérhet. Ha Ön utólag szeretne információkhoz jutni az
általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint
annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli
üzenet küldésével az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken. Igényét
ezen felül személyesen is jelezheti.
1.2. A gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenül az
EESZT rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a www.eeszt.gov.hu weboldalt kell
meglátogatnia, itt az Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni
a rendszerbe, ahol a saját egészségügyi adatait láthatja.
1.3. Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal
díjmentesen megkapja. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha ezt követően további
másolatra lenne szüksége, akkor ezen további másolatokat saját költségére
kaphatja meg.
1.4. Ha Ön elektronikus levélben (e-mailben) kér az adataihoz hozzáférést – az Ön
ellenkező kérelme hiányában – kérelmét elektronikusan (e-mailben) teljesítjük.


2. A helyesbítéshez való jog


2.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy
személyesen kérheti, hogy módosítsuk vagy kijavítsuk valamely személyes
adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail-címét vagy ha
megváltozik a neve, lakcíme), illetve egészségügyi adatát.
2.2. Az egészségügyi adat javítása során úgy járunk el, hogy a hibás egészségügyi
adatot az adatfelvételt követően nem töröljük, hanem azt úgy javítjuk ki, hogy
az eredeti adat is megállapítható legyen.


3. A törléshez való jog

3.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy
személyesen kérheti a személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben, így
például, ha a betegellátás során olyan személyes adatot vettünk volna fel, amely
a gyógykezeléshez és az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez nem
szükséges.
3.2. Mivel az egészségügyre vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy
mennyi ideig szükséges az egészségügyi adatokat tárolni, az azokra irányuló
törlési kérelmet nem teljesíthetjük, ha a jogszabályban meghatározott kötelező
megőrzési idő még nem telt el.


4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy
személyesen kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk a
jogszabályban meghatározott esetekben. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek,
úgy fő szabály szerint azokat a korlátozás kezdetétől csak tároljuk, egyéb
adatkezelési műveletet nem hajtunk végre rajtuk.
4.2. Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai
gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által
kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne
töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig azt tovább tároljuk. Akkor is kérheti az
adatai kezelésének korlátozását, ha az adatai pontosságát vitatja. Ez esetben
az ellenőrzési folyamat lezárultáig az adatait korlátozottan kezeljük. Akkor
is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk az
adatokra, de Ön például egy bírósági eljárás miatt mégis kéri azok
megtartását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

5.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy
személyesen kérheti azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön
hozzájárulása alapján elektronikus formában kezelünk.
5.2. Kérésére az adatokat olyan formában kell biztosítanunk az Ön számára, amely
a későbbiekben is felhasználható és amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a
benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni.
Így ezeket az adatokat nem kódoljuk és nem védjük jelszóval sem.
5.3. Igénye szerint az Ön adatait mi is átadhatjuk egy Ön által kiválasztott másik
orvosnak, illetve szolgáltatónak, például amennyiben orvost kíván váltani.

VIII. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön a VII. részben foglalt jogait érintő kérelmet terjesztett elő, azonban kérelmét
nem teljesítettük, Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben
kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy bármely probléma
esetén először lehetőleg az adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás
megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül
fel, azt először nekünk jelezze, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.
Ön a hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az
ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben pedig a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti őket.

2022-02-06 17:37:51

……………………………………………………………
Dr. Lendvai András

Adatsólyom Doki dokumentum © Simplexxy Technologies Kft. 2018. Minden jog fenntartva.